ท่านด้องการให้ เทศบาลตำบลกลางเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 4 )
14.29%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
14.29%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 2 )
7.14%
การบริการประชาชน ( 16 )
57.14%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
7.14%