ท่านด้องการให้ เทศบาลตำบลกลางเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 3 )
13.64%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
18.18%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 1 )
4.55%
การบริการประชาชน ( 12 )
54.55%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
9.09%