ท่านด้องการให้ เทศบาลตำบลกลางเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 4 )
14.81%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
14.81%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 2 )
7.41%
การบริการประชาชน ( 15 )
55.56%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
7.41%