ท่านด้องการให้ เทศบาลตำบลกลางเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 4 )
17.39%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
17.39%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 1 )
4.35%
การบริการประชาชน ( 12 )
52.17%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
8.70%