หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง มีไฟฟ้าใช้ ทุกครัวเรือน
 
 
 
ระบบประปาภูมิภาค จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่
  หมู่ที่ 3 บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านสถาน จำนวน 3 แห่ง
  หมู่ที่ 4 บ้านบุญยืน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 14 บ้านดอนแท่น (ประปาขนาดใหญ่) จำนวน 1 แห่ง
  หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 บ้านภูเพียง จำนวน 1 แห่ง
  หมู่ที่ 8 บ้านหนองนก หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย (ประปาขนาดใหญ่) จำนวน 1 แห่ง
  หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 บ้านหนอง จำนวน 1 แห่ง
  หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดน หมู่ที่ 12 บ้านร้องเย็น จำนวน 2 แห่ง
  หมู่ที่ 12 บ้านร้องเย็น หมู่ที่ 13 บ้านดอนไชย จำนวน 1 แห่ง
  หมู่ที่ 13 บ้านดอนไชย หมู่ที่ 1 บ้านปงสนุก (บาดาล) จำนวน 1 แห่ง
  หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 บ้านก๊อด จำนวน 1 แห่ง
          หมู่ที่ 3 บ้านปงสนุกใหม่ จำนวน 1 แห่ง
          หมู่ที่ 4 ต.ปงสนุก (บาดาล) จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 7 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 8 แห่ง
  สถานีบริการน้ำมัน ป.ต.ท. จำนวน 1 แห่ง   บ้านช่างแดนชัย  
  สถานีบริการน้ำมันบางจาก จำนวน 1 แห่ง   ร้านหนานเดชการช่าง  
  สถานีบริการน้ำมัน PT จำนวน 1 แห่ง   ร้าน ส ก่อสร้าง  
  สถานีบริการน้ำมันปั้มเชลล์ จำนวน 2 แห่ง   สถานีห่มใบยาสูบ  
  สถานีบริการน้ำมันหมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง   อู่ช่างพร  
  สถานีบริการน้ำมัน หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก จำนวน 1 แห่ง   บ้านนางนิสาลักษณ์ ชื่นสุขประสงค์
ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง คือ ตลาดสดแม่คำมี หมู่ที่ 8 ตำบลกลางเวียง     (ทำไม้ตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น)  
  ธนาคาร         ร้านอ้อมฤทัยพาณิชย์  
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดโลตัสเวียงสา         อู่ช่างชาติ  
  นาคารกรุงไทย สาขาเวียงสา              
 
 
 
  กลุ่มอาชีพจักสาน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ต.กลางเวียง และ หมู่ที่ 2 ต.ปงสนุก
  กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 15 ต.กลางเวียง
  กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 ต.กลางเวียง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก
  กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา หมู่ที่ 3 ต.กลางเวียง หมู่ที่ 4 ต.ปงสนุก
  กลุ่มอาชีพทาไม้กวาด หมู่ที่ 14 ต.กลางเวียง
  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 13 ต.กลางเวียง
  กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต.กลางเวียง
  กลุ่มอาชีพช่างไม้ หมู่ที่ 7 ต.กลางเวียง
  กลุ่มอาชีพทาแหนม หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 ต.กลางเวียง
  กลุ่มข้าวแต๋น หมู่ที่ 15 ต.กลางเวียง
  กลุ่มทาขนม หมู่ที่ 5 ต.กลางเวียง หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก
  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 1 ต.กลางเวียง
  กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 ต.กลางเวียง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก
  กลุ่มหอยขม หมู่ที่ 1 ต.กลางเวียง
  กลุ่มผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 13 ต.กลางเวียง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.ปงสนุก
  กลุ่มน้ายาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.กลางเวียง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.ปงสนุก
  กลุ่มบายศรี หมู่ที่ 10 ต.กลางเวียง
  กลุ่มพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 11 ต.กลางเวียง
  กลุ่มหมู หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก
  กลุ่มวัว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก
  กลุ่มปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064