หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
........................
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
  การพัฒนาระบบการจราจร การจัดทำผังเมืองระบบรางระบายน้ำ
      และการคมนาคมขนส่ง
    การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ โทรคมนาคม และระบบหอกระจายข่าว
    การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค
    การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร
 
 
  ส่งเสริมงานสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการจัดสวัสดิการสังคม
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก
 
 
  ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
    ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ
 
 
  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบ เชิงบูรณาการ
    ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ
    ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
 
 
  ส่งเสริม ดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสีย
    ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบ
      เรียบร้อยภายในชุมชน
 
 
  ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
      การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพ
      ขององค์กรทุกมิติอันได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เงินงบประมาณ และ
      การประสานงาน เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064