หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
    พัฒนาแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    จัดวางระบบผังเมือง เพื่อให้สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นระบบ
 
 
  จัดให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการต่างๆที่สมควรจะได้รับอย่างทั่วถึง
    สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
    ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน
    ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการด้านสาธารณสุข
    ส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเพิ่มมากขึ้น
    พัฒนาให้การบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มอาชีพภายในชุมชน
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
    จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน
    สนับสนุนและพัฒนาสินค้าชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและส่งเสริมการส่งออก
 
 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน
    จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา
    ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
 
 
  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
    รณรงค์เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในชุมชน
 
 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการอย่างเหมาะสม
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
    เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064