หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
 


นายณัฐพล สุโนธร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 
 


นางสุชญา อินต๊ะวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเลิศสกุล จักรกฤษณ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นางสาวกัลย์สุดา บุญมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเจษฎา สุชาตานนท์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
 


นายรัฐภูมิ ขัติยศ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


นายวัชรากร เย็นใจมา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายเอกชัย มหาวงศนันท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวพัชรินทร์ ใจทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสัมภาส ขันทะนะ
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นางบุษยา สามะศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานผังเมืองและควบคุมอาคาร)
 
 


นางบุษยา สามะศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานผังเมืองและควบคุมอาคาร)


นายพงศธร ก้อนใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประปา)


นายศศิพงษ์ ผัดจันตา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ)


นายธีธัช สอนศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานออกแบบและจัดสถานที่)
 
 


นายศตวรรษ มินทะนา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานบริการสาธารณะ)
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064