หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
กองคลัง
 


นางสาวยุพเรศ สุยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
 


นางสาวนำภา ปล้องใหม่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
 


นางประกาย อภิวัน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางจินตนา ดอนจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางอรวรรณ วังตา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 


นางรุ่งนภา เจริญดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวจินตนา สมใจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
 


นางสาวลภัสรดา จันดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสายฝน จันทร์หอมไกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุทัชชา กลิ่นถือศีล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 


นายสมโภชน์ ดวงงา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064