หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 


นางสาวพิชรัตน์ เปล่งแสงสว่างกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 


นางปรารถนา เสนา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)


นางสาววิมลรัตน์ พรมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวจันทนา สารแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางปิยะนุช ยินดีผล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
 


นางจุฬามาส ใจจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม)


นางสุจิตรา นันทะเสน
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานสาธารณสุข)
 
 


นายคำภา คมศรี
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ)
 
 


นายสุภาพ สร้อยเต็ม
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064