หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางเวียง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
บุคลากร
 
 
สำนักปลัด
 
 
ฝ่ายอำนวยการ
 
 
ข้าราชการ
 


นางสาววณิชยา ยิ่งสี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาวจรินทร์ทิพย์ ขันทะสอน
นักพัฒนาฃุมชนชำนาญการ


นางวัชรภรณ์ อะทะยศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพิชญานาถ คำมอญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวสิริภัสสร ยาใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธนนภัทร ปันวงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
ลูกจ้างประจำ
 


จ่าสิบเอก สุดเขต สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นายมาเนตร์ ยิ่งยอด
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายสิทธิศักดิ์ ทะยศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวชลิตตา ปัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวยลดา สุภาคง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเบญจพร แนวหน่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายวราสิทธิ์ นันทะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเอกราช หมุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายภูวนัย จันทร์หอมไกล
พนักงานขับรถยนต์
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 


นายมงคล จิ๋วปัญญา
พนักงานขับรถยนต์


นายรัชชานนท์ เวียงนิล
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานภารโรง)


นายพิทักษ์ มินทะนา
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานขับรถยนต์)


นายวิเชียร เสนาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ)


นายภิญโญ นวลทา
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
ข้าราชการ
 


นางกมลวรรณ สนธิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาวนิศากร วิชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวกริชสุพร ไชยเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายศิริ ศรีโชติ
นิติกรปฏิบัติการ
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นางสาวอัจฉราภรณ์ อจลบุญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 


นางสาวพิชรัตน์ เปล่งแสงสว่างกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 
ข้าราชการ
 


นางปรารถนา เสนา
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)


นายบรรหาร ศิลาเพชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 


นางปิยะนุช ยินดีผล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


พันจ่าเอกพิฌานุ ดวงดีแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางจุฬามาส ใจจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม)


นางสุจิตรา นันทะเสน
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานสาธารณสุข)
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064