หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 


นางระเบียบ ไทยเอียด
ปลัดเทศบาลตำบลกลางเวียง


นายเอกรันดร์ กันทะชัยวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลกลางเวียง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด
 


นายวิกุล อุดคำเที่ยง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
 


นางสาววณิชยา ยิ่งสี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
 


สิบเอก ธีรพันธ์ คำลือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจรินทร์ทิพย์ ขันทะสอน
นักพัฒนาฃุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพิชญานาถ แสนอาทิตย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 


นายณัฐพล พันธจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าเอก ปริญญา แจ่มเที่ยงตรง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 


จ่าสิบเอก สุดเขต สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 


นายมาเนตร์ ยิ่งยอด
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายสิทธิศักดิ์ ทะยศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายวราสิทธิ์ นันทะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเอกราช หมุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายภูวนัย จันทร์หอมไกล
พนักงานขับรถยนต์


นายมงคล จิ๋วปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
 


นางสาวเบญจพร แนวหน่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 


นายพิทักษ์ มินทะนา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)


นายกิตติพงษ์ ชุมนัน
ภารโรง


นายวิเชียร เสนาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ)


นายภิญโญ นวลทา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม)
 
 


นางสาวนงนภัส เผ่ากล้า
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064