หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
บุคลากร
 
 
สำนักปลัด
 


นายวิกุล อุดคำเที่ยง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นางสาววณิชยา ยิ่งสี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
ข้าราชการ
 


.
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.


นางสาวจรินทร์ทิพย์ ขันทะสอน
นักพัฒนาฃุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพิชญานาถ แสนอาทิตย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายณัฐพล พันธจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าเอก ปริญญา แจ่มเที่ยงตรง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


จ่าสิบเอก สุดเขต สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
ลูกจ้างประจำ
 


นายมาเนตร์ ยิ่งยอด
คนงานเครื่องสูบน้ำ
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นายสิทธิศักดิ์ ทะยศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวยลดา สุภาคง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายวราสิทธิ์ นันทะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเอกราช หมุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายภูวนัย จันทร์หอมไกล
พนักงานขับรถยนต์


นายมงคล จิ๋วปัญญา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวเบญจพร แนวหน่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 


นายพิทักษ์ มินทะนา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)


นายกิตติพงษ์ ชุมนัน
ภารโรง


นายวิเชียร เสนาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ)


นายภิญโญ นวลทา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม)


นางสาวนงนภัส เผ่ากล้า
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตร)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 


.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
ข้าราชการ
 


นางสาวนิศากร วิชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวกริชสุพร ไชยเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายศิริ ศรีโชติ
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวพัชรี ฤทธาพรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นางสาวพิชรัตน์ เปล่งแสงสว่างกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 


นางปรารถนา เสนา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 


.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข้าราชการ
 


นางสาวจันทนา สารแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางปิยะนุช ยินดีผล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 


นางจุฬามาส ใจจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม)


นางสุจิตรา นันทะเสน
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานสาธารณสุข)


นายคำภา คมศรี
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ)


.
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ)
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064