หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธีรเมธ นิลวรรณ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
โทร : 054718064 ต่อ 21
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธีรเมธ นิลวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 054718064 ต่อ 22


นายสุทธิพงษ์ รินอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 054718064 ต่อ 23


นางสาวยุพเรศ สุยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054718064 ต่อ 24


นายณัฐพล สุโนธร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054718064 ต่อ 25


นางกนกธัญ รัตนอุบล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 054718064 ต่อ 26


นางกรองกาญจน์ ศุภวาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล
(บ้านหนองนก)
โทร : 081-2838097


นางกัลยา ป้องแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาราชการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง


นายณัฐพล พันธจักร์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 054-718064