หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุทธิพงษ์ รินอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
โทร : 054718064 ต่อ 21


นายสุทธิพงษ์ รินอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดเทศบาล
โทร : 054718064 ต่อ 22
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุทธิพงษ์ รินอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 054718064 ต่อ 23


นางสาวยุพเรศ สุยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054718064 ต่อ 24


นายณัฐพล สุโนธร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054718064 ต่อ 25


นางกนกธัญ รัตนอุบล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 054718064 ต่อ 26


นางกรองกาญจน์ ศุภวาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก)
โทร : 081-2838097


นายณัฐพล พันธจักร์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 054-718064