หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่กันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีการพึ่งพาอาศัยกันแบบเครือญาติ โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ กับการดำเนินชีวิต
 
 
 
การนับถือศาสนา    
  ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.56
  ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.43
เทศบาลตำบลกลางเวียง มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา ดังนี้
  วัดสถาน หมู่ที่ 1 ต.กลางเวียง
  วัดดอนแท่น หมู่ที่ 2 ต.กลางเวียง
  วัดต้นหนุน หมู่ที่ 5 ต.กลางเวียง
  วัดภูเพียง หมู่ที่ 6 ต.กลางเวียง
  วันดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.กลางเวียง
  วัดบุญนาค หมู่ที่ 8 ต.กลางเวียง
  วัดร้องเย็น หมู่ที่ 12 ต.กลางเวียง
  วัดปงสนุก หมู่ที่ 1 ต.กลางเวียง
  สำนักสงฆ์พระพรมวงศ์ หมู่ที่ 2 บ้านสถาน ต.ปงสนุก
  สำนักสงฆ์นิโรธรังสี หมู่ที่ 10 ต.ปงสนุก
    (บ้านก๊อด)        
  ศูนย์วิปัสสนาสมเด็จ หมู่ที่ 10 ต.กลางเวียง
    สุญญวิโมกข์        
ศาสนสถานทางคริสต์ศาสนา ดังนี้  
  โบสถ์คริสตจักรสาวัฒนาธรรม หมู่ที่ 9 ต.กลางเวียง
 
 
สถานศึกษาในพื้นที่เทศบาล      
เทศบาลตำบลกลางเวียงมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จำนวน 1 แห่ง คือ
  โรงเรียนบ้านหนองนก
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตั้งให้บริการแก่
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ดังนี้
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนสา
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
    โรงเรียนบ้านปงสนุก
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา
    โรงเรียนบ้านดอนไชย
    โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
    โรงเรียนบ้านไชยสถาน
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)
โรงเรียนเอกชน
  โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา
ศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบ คือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแท่น (หนองนก)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงสนุก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 แห่ง
  ตำบลกลางเวียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.กลางเวียง
  ตำบลปงสนุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรเวียงสา จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลกลางเวียง จำนวน 1 แห่ง
    รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
    เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ
    สมาชิก อปพร. จำนวน 97 คน
      เทศบาลตำบลกลางเวียง      
ศูนย์ประสานงาน อปพร. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
  โรงพยาบาลเวียงสา ขนาด 60 เตียง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุก
  สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
  การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลกลางเวียง
นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งนอกจากจะรับบริกา รจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุกแล้ว ยังสามารถรับบริการ ที่โรงพยาบาลเวียงสาได้อย่างสะดวกเนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานมูลฐานครบทั้ง 19 หมู่บ้าน มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 220 คน ทำหน้าที่ในการดูแลป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชนส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูล ฐานร่วมกับเทศบาลตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064