หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่กันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีการพึ่งพาอาศัยกันแบบเครือญาติ โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ กับการดำเนินชีวิต
 
 
 
การนับถือศาสนา    
  ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.56
  ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.43
เทศบาลตำบลกลางเวียง มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา ดังนี้
  วัดสถาน หมู่ที่ 1 ต.กลางเวียง
  วัดดอนแท่น หมู่ที่ 2 ต.กลางเวียง
  วัดต้นหนุน หมู่ที่ 5 ต.กลางเวียง
  วัดภูเพียง หมู่ที่ 6 ต.กลางเวียง
  วันดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.กลางเวียง
  วัดบุญนาค หมู่ที่ 8 ต.กลางเวียง
  วัดร้องเย็น หมู่ที่ 12 ต.กลางเวียง
  วัดปงสนุก หมู่ที่ 1 ต.กลางเวียง
  สำนักสงฆ์พระพรมวงศ์ หมู่ที่ 2 บ้านสถาน ต.ปงสนุก
  สำนักสงฆ์นิโรธรังสี หมู่ที่ 10 ต.ปงสนุก
    (บ้านก๊อด)        
  ศูนย์วิปัสสนาสมเด็จ หมู่ที่ 10 ต.กลางเวียง
    สุญญวิโมกข์        
ศาสนสถานทางคริสต์ศาสนา ดังนี้  
  โบสถ์คริสตจักรสาวัฒนาธรรม หมู่ที่ 9 ต.กลางเวียง
 
 
สถานศึกษาในพื้นที่เทศบาล      
เทศบาลตำบล