หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่กันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีการพึ่งพาอาศัยกันแบบเครือญาติ โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ กับการดำเนินชีวิต
การนับถือศาสนา    
  ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.56
  ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.43
 
 
ในเขตพื้นที่ตำบลกลางเวียง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จำนวน 12 แห่ง ดังนี้
วัดไชยสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลกลางเวียง
วัดดอนแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลกลางเวียง
วัดต้นหนุน หมู่ที่ 5 ตำบลกลางเวียง
วัดภูเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลกลางเวียง
วันดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลกลางเวียง
วัดบุญนาค หมู่ที่ 8 ตำบลกลางเวียง
วัดร้องเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลกลางเวียง
วัดปงสนุก หมู่ที่ 1 ตำบลปงสนุก
สำนักสงฆ์พระพรมวงศ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกลางเวียง
สำนักสงฆ์นิโรธรังสี(บ้านก๊อด) หมู่ที่ 2 ตำบลปงสนุก
วัดป่าวิสุทธิญาณ หมู่ที่ 15 ตำบลกลางเวียง
โบสถ์คริสตจักรสาวัฒนาธรรม หมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียง
 
 
สถานศึกษาในพื้นที่เทศบาล      
เทศบาลตำบลกลางเวียงมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จำนวน 1 แห่ง คือ
  โรงเรียนบ้านหนองนก
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตั้งให้บริการแก่
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ดังนี้
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนสา
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
    โรงเรียนบ้านปงสนุก
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา
    โรงเรียนบ้านดอนไชย
    โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
    โรงเรียนบ้านไชยสถาน
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)
โรงเรียนเอกชน
  โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา
ศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบ คือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแท่น (หนองนก)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงสนุก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 แห่ง
  ตำบลกลางเวียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.กลางเวียง
  ตำบลปงสนุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรเวียงสา จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลกลางเวียง จำนวน 1 แห่ง
    รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
    เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ
    สมาชิก อปพร. จำนวน 97 คน
      เทศบาลตำบลกลางเวียง      
ศูนย์ประสานงาน อปพร. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
  โรงพยาบาลเวียงสา ขนาด 60 เตียง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุก
  สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
  การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลกลางเวียง
นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งนอกจากจะรับบริกา รจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุกแล้ว ยังสามารถรับบริการ ที่โรงพยาบาลเวียงสาได้อย่างสะดวกเนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานมูลฐานครบทั้ง 19 หมู่บ้าน มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 220 คน ทำหน้าที่ในการดูแลป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชนส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูล ฐานร่วมกับเทศบาลตำบล
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
การทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย
    หมู่ที่ 8 บ้านหนองนก
อักษรภาษาล้านนา  
OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
ผ้าทอพื้นเมืองน่าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย หมู่ที่ 8 บ้านหนองนก ตำบลกลางเวียง
แกะสลักเรือแข่ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ตำบลกลางเวียง
สมุนไพรพื้นบ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุก
 
 
ประเพณีและงานประจำปี
 
ประเพณีสู่ขวัญข้าว เดือนมกราคมของทุกปี
ประเพณีส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสุขสู่ชุมชน เดือนเมษายนของทุกปี
ประเพณีวันปีใหม่เมือง เดือนเมษายนของทุกปี
ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เดือนกรกฎาคมของทุกปี
ประเพณีสลากฝายสา เดือนกรกฎาคมของทุกปี
ประเพณีตานก๋วยสลากวัดบุญยืน เดือนตุลาคมของทุกปี
ประเพณีการแข่งเรือออกพรรษา เดือนตุลาคมของทุกปี
ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
น้ำ
ในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ แม่น้ำ จำนวน 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำสาและแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านชุมชน
ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินี้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันและมีเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้น้ำตลอดทั้งปี
ลักษณะของแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนี้
 
       
แหล่งน้ำธรรมชาติและที่สร้างขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
  หนองน้ำครก หมู่ที่ 1 ตำบลกลางเวียง
  หนองน้ำหลงในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกลางเวียง
  ลำน้ำสาเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลกลางเวียง
  อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลกลางเวียง
  สระเก็บน้ำหนองบุญนาค หมู่ที่ 8 ตำบลกลางเวียง
  สระหนองดอกป้าน หมู่ที่ 8 ตำบลกลางเวียง
  สระห้วยลึก หมู่ที่ 10 ตำบลกลางเวียง
  สระคอกหมู หมู่ที่ 10 ตำบลกลางเวียง
  สระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลกลางเวียง
  อ่างเก็บน้ำห้วยดอกเข็ม หมู่ที่ 12 ตำบลกลางเวียง
  สระห้วยแล้ง หมู่ที่ 12 ตำบลกลางเวียง
  สระนาต้าง หมู่ที่ 15 ตำบลกลางเวียง
  ห้วยต้นงุ้น หมู่ที่ 2 ตำบลปงสนุก
  ห้วยเจ๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลปงสนุก
  สระห้วยต่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลปงสนุก
  อ่างน้ำฮิ หมู่ที่ 4 ตำบลปงสนุก
ป่าไม้
  ป่าชุมชนบ้านไชยสถาน (ป่าช้า) หมู่ที่ 1 ตำบลกลางเวียง
  ป่าชุมชนบ้านภูเพียง (ป่าสัก) หมู่ที่ 6 ตำบลกลางเวียง
  ป่าชุมชนบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลกลางเวียง
  ป่าชุมชนบ้านร้องเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลกลางเวียง
  ป่าชุมชนตำบลปงสนุก ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลปงสนุก
    พื้นที่ตำบลปงสนุก ยังมีสภาพความเป็นป่าหลงเหลืออยู่ โดยประมาณ จำนวน1,500 ไร่ ซึ่งเป็นป่าชุมชนของตำบลปงสนุก ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไม้มะขาม สะเดา ฉำฉา ยูคาลิปตัส ต้นตะแบก ประดู่ป่า
ภูเขา
ภูเขามีลักษณะเป็นเนินไม่สูงชัน ในพื้นที่ตำบลปงสนุก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลปงสนุก
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำบลกลางเวียงและตำบลปงสนุกยังมีพื้นที่ป่าไม้และป่าชุมชนบางส่วน และมีแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำน่านและแม่น้ำสา
ทำให้ดินมีสภาพเป็นดินตะกอนแม่น้ำ พื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำดินมีลักษณะร่วนปนทรายซึ่งเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064