หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ด้วยสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกลางเวียง ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


                                      (ลงชื่อ)    มนัส   หวั่นท๊อก
( นายมนัส   หวันท๊อก )
      นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 15.52 น. โดย คุณ เสนาะ ล้อมน้ำ

ผู้เข้าชม 240 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924