หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
การจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ การขอใช้บริการรถเก็บขยะเทศบาลตาบลกลางเวียง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064