หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ การขอใช้บริการรถเก็บขยะเทศบาลตาบลกลางเวียง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064