หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่่อง ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลกลางเวียง (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกลางเวียง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2560 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง การประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตำบกลางเวียง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561-2563 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเทศบาลตำบกลางเวียง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)