หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (รุ่นที่ 4)(เฉพาะข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึงข้าราชการ อปท.) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว2350) 20 พ.ย. 2550
การโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0803/ว2349) 20 พ.ย. 2550
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว3926) 20 พ.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท.รุ่น7,นักบริหารงานคลัง รุ่น15,นักบริหารงานช่างรุ่น 11,จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่น 13,บุคลากร รุ่น 15 และนักวิชาการศึกษา รุ่น 12 [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 พ.ย. 2550
การ สนับสนุนการรณรงค์แก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงและการจัดกิจกรรมเพื่อสนับ สนุนการเลือกตั้งทั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว2290) 19 พ.ย. 2550
การ ตรวจสอบการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองสอ และองค์การบริหารส่วนตำบลปะโค (ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว2337) 16 พ.ย. 2550
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 16 พ.ย. 2550
รายงาน ความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 16 พ.ย. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ข้าราชการครูถ่ายโอน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/15131-15174) 16 พ.ย. 2550
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติภูมิภาคเอเชีย เรื่องชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 4 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2316) 16 พ.ย. 2550
แนวทางปฏิบัติด้านการข่าวและการชุมนุมเรียกร้องของราษฎร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/1181) 16 พ.ย. 2550
ขอ ยกเลิกแนวทางการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ (มท 0809.2/ว181) 16 พ.ย. 2550
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/15118) 16 พ.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จนท./จพง.กง.บช 18,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ 17,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ 18, จนท./จพง.พัสดุ 15,จนท./จพง.พัสดุ 16,จนท./จพง.ธุรการ รุ่นที่ 20,จนท./จพง.ธุรการ 21,จนท.บันทึกข้อมูล 2(มท 0807.3/ว2299) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 พ.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว2297) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 พ.ย. 2550
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 4 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว2304)