หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
  
ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  
 

ด้วย เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับโอน(ย้าย)
๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๕-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง  จำนวน  ๑  อัตรา
๒. เอกสารประกอบการรับโอน(ย้าย)
        ๑. คำร้องขอโอน (ย้าย)
๒. สำเนาประวัติ (ก.พ.๗)
๓. หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
๔. หนังสือรับรองความประพฤติ
๕. สำเนาวุฒิทางการศึกษา  
๖. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
๗. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบการโอน(ย้าย)
๓. การยื่นเอกสาร
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย) ยื่นเอกสารตามข้อ  ๒  มายังเทศบาลตำบลกลางเวียง ภายในวันที่  ๑   ตุลาคม  ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน(ย้าย)ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 11.59 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 

 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064