หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
  
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน ๓ ตำแหน่ง  
 

           ด้วย เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน ๓ ตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับโอน(ย้าย)
    ๑. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง  จำนวน  ๑  อัตรา
    ๒. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๕-๒-๐๑-๒๑๐๔-๐๐๑ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลกลางเวียง  จำนวน  ๑  อัตรา
    ๓. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๕-๒-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ สังกัด กองคลัง  เทศบาลตำบลกลางเวียง  จำนวน  ๑  อัตรา
๒. เอกสารประกอบการรับโอน(ย้าย)
             ๑. คำร้องขอโอน (ย้าย)
     ๒. สำเนาประวัติ (ก.พ.๗)
     ๓. หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
     ๔. หนังสือรับรองความประพฤติ
     ๕. สำเนาวุฒิทางการศึกษา  
     ๖. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
     ๗. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบการโอน(ย้าย)
    ๓. การยื่นเอกสาร
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย) ยื่นเอกสารตามข้อ  ๒  มายังเทศบาลตำบลกลางเวียง ภายในวันที่  ๔   กันยายน  ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน(ย้าย)ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2563 เวลา 09.46 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 198 ท่าน

 
 

 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064