หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
 

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับโอน(ย้าย)
๑.๑ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง
๒๕-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑  สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลกลางเวียง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง
๒๕-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๒  สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลกลางเวียง  จำนวน ๑ อัตรา
๒. เอกสารประกอบการรับโอน(ย้าย)
        ๑. คำร้องขอโอน (ย้าย)
๒. สำเนาประวัติ (ก.พ.๗)
๓. หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
๔. หนังสือรับรองความประพฤติ
๕. สำเนาวุฒิทางการศึกษา  
๖. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
๗. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบการโอน(ย้าย)
๓. การยื่นเอกสาร
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย) ยื่นเอกสารตามข้อ ๒ มายังเทศบาลตำบลกลางเวียง ภายในวันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน(ย้าย)ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 08.38 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 123 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064