หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
 

ตามที่ เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีหนังสือ ที่ นน ๕๒๙๐๑/ว ๔๐๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง  ๒  อัตรา ไปแล้วนั้น ในการนี้จึงขอเพิ่มรายละเอียดประกอบการรับโอน(ย้าย) ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับโอน(ย้าย)
   ๑.๑ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง
๒๕-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑  สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลกลางเวียง จำนวน ๑ อัตรา
   ๑.๒ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง
๒๕-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๒  สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลกลางเวียง  จำนวน ๑ อัตรา

๒. เอกสารประกอบการรับโอน(ย้าย)
           ๑. คำร้องขอโอน (ย้าย)
   ๒. สำเนาประวัติ (ก.พ.๗)
   ๓. หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
   ๔. หนังสือรับรองความประพฤติ
   ๕. สำเนาวุฒิทางการศึกษา  
   ๖. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   ๗. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบการโอน(ย้าย)

๓. การยื่นเอกสาร
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย) ยื่นเอกสารตามข้อ ๒ มายังเทศบาลตำบลกลางเวียง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน(ย้าย)ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 14.50 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064