หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
ผู้นำชุมชน
 
 
 
ผู้นำชุมชน
 
ตำบลกลางเวียง
 


นายนิพล ภาคภูมิ
กำนันตำบลกลางเวียง
บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 1


นายภูริภาคย์ คำมอญ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2


นางวันทนี คำชื่น
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 3


นางพิมพ์ชนก พูสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านบุญยืน หมู่ที่ 4


นางปาริชาติ ศรีอินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5


นายประดิษฐ์ ไชยมงคล
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านภูเพียง หมู่ที่ 6


นายจักรพันธ์ กันคำ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7


นายสุรถิตย์ กาซาว
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองนก หมู่ที่ 8


นายจิตติภูมิ เจริญดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนอง หมู่ที่ 9


นายพิชิต ซองการ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10


นางสรัญญา แก้วอนันต์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่ดินแดน หมู่ที่ 11


นายเทวิน เขียวดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร้องเย็น หมู่ที่ 12


นายดาวรุ่ง ขันเบาะ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนไชย หมู่ที่ 13


นางชลทิชา จันคำ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 14


นางมาลี แสงพิรุณ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 15
 
ตำบลปงสนุก
 


นายถวิล เขียวปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านปงสนุก หมู่ที่ 1


รอการแต่งตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านก๊อด หมู่ที่ 2


นางจินตนา สินใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ 3


นายอุดร ปร่ำเป็ง
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยสันทราย หมู่ที่ 4
 
 
 
 
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064