หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/ 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ข้าราชการ หรือพนัก [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินไปรับเงินมัดจ [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาช [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
เชิญชวนสถานประกอบการลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ COVID Free Setting จังหวัดน่าน เพื [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ใน [ 3 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑ ) ปร [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๓ ) ปร [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการที [ 28 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 287 
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนังงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 329 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2 [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชนในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจ [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 121 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเท [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 120 
ร่างขอบเขตงาน (Term of Referece: TOR) โครงการก่อสร้างตู้ยามเเละปรับปรุงอาคารเพื่ [ 19 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโด [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 82 
ร่างขอบเขตงาน (Term of Referece: TOR) โครงการก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลตำบลกลางเว [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศ เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำป [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมาย ส.ป.ก.) [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 306  
ข้อมูล สยจ.ทั่วประเทศ [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 269  
ยุติธรรมใส่ใจ JUSTICE CARE [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 337  
คู่มือยุติธรรม สร้างสุข [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 313  
ยุติธรรมสร้างสูขเชิงรุก \"ศูยน์ยุติธรรมชุมชน\" [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 263  
การประชาสัมพันธ์กฏหมายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมง [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 405  
   
 
 
สอบถามการจ่ายภาษี ปี 63 ค่ะ (24 ก.ค. 2564)    อ่าน 540  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องรับโอนค่ะ (15 ต.ค. 2564)    อ่าน 2603  ตอบ 13  
สติ้กเก้อร์ถุงขยะ (30 ก.ค. 2564)    อ่าน 67  ตอบ 1  
แนะนำให้ทางเทศบาลมีการให้บริการแจ้งซ่อมไฟออนไลน์ (14 มิ.ย. 2564)    อ่าน 113  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (13 ต.ค. 2563)    อ่าน 290  ตอบ 1  
   
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 
 
 
นน 0023.3/ว 511  การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ 20077   การติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทะเบียนและวัดผล และการใช้การโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. (Local School) (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 5113  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 5124  ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในช่วงปลายปี  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.4/ว5112  การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.4/ว 5110   โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงหมาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1)  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 5109  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.สันติสุข)  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 510  แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 1 ครั้งที่ 4 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.5/ ว 5089  ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.5/ว 5088  ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 5087 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 509 ขอส่งเอกสารประกอบการขับเคลื่อนการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 507 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ 19901  รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ 19900 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 5077 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่ อปท.  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ ว 5076 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 508 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ 438  แจ้งรหัสสถานศึกษากรณีการจัดตั้ง ศพด.บ้านน้ำแพะ ทต.บ่อเกลือใต้ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 506 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
   
 


คู่มือการปฏิบัติงานระบบศูนย์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ELE [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 45  


การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 117  
   
 
 
 
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านดอนไชย หมูที่ 7 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
Dardfar Cafe ดาดฟ้า คาเฟ่
Green City ชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน บ.ดอนไชย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
ศูนย์วิปัสสนาสุญญตวิโมก
  
แหนมหมู
หมี่กรอบ
วราภรณ์ผ้าทอ
  
 
  ท่านด้องการให้ เทศบาลตำบลกลางเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064