หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยเสริ [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เสริมผ [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยเสริ [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริ [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่นที่ (Mobile Unit) [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 170 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคันน้ำ [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
แผนการมช้จ่ายเงินรวม [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง กิจกรรมการพัฒน [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเสียภาษีของเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
วันหยุดราชการประจำปี [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
แจ้งความคืบหน้าการขออนุญาตก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตพื้นที่ทางหลวง [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์กฏหมายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมง [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 123  
สถ.แจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 30 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 135  
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 154  
 
สอบถามเรื่องรับโอนค่ะ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 1093  ตอบ 6  
เว็บไซต์ ทต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.ย. 2561)    อ่าน 644  ตอบ 2  
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 292  ตอบ 0  
 
 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3224  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว3206 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว3220  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3219  [ 14 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]     
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาหารประกอบ  [ 16 ส.ค. 2562 ]     
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]     
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง อบจ.น่าน และทม.น่าน [ 16 ส.ค. 2562 ]     
รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค้างชำระ แจ้ง อ.เชียงกลาง และ อบจ.น่าน [ 16 ส.ค. 2562 ]     
ส่งรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 [ 16 ส.ค. 2562 ]     
การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน [ 16 ส.ค. 2562 ]     
เชิญประชุมซักซ้อมการตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท.  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 15 ส.ค. 2562 ]     
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท.  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2562 ]     
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 15 ส.ค. 2562 ]     
การประชุมตัวแทนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]     
คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในประเทศเพื่อนบ้าน  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานครู และครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและครูผู้ดูแลเด็ก [ 15 ส.ค. 2562 ]     
การประชุมสัมมนาเวทีวิชาการ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ/นวัตกรรมที่ดีสู่การถอดบทเรียน ระดับจังหวัด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน่าน  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
แจ้ง อปท. ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]     
แจ้งกำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y. By Scout แจ้ง ทถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 14 ส.ค. 2562 ]     
การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาลตำบล ที่อยู่ในอำเภอนั้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]     
 


การผังเมืองสู่การพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนป้องกันภัย ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ กรมโยธาธิการและผังเมือง [ 28 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 192  
 
 


 
Green City ชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน บ.ดอนไชย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
  
แหนมหมู
  
 
  ท่านด้องการให้ เทศบาลตำบลกลางเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
   
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
;