หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.  [ 16 มิ.ย. 2563 ]   
ขอส่งคู่มือการดำเนินการงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 มิ.ย. 2563 ]   
การดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะให้สะอาดอย่างยั่งยืน  [ 15 มิ.ย. 2563 ]   
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน  [ 15 มิ.ย. 2563 ]   
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  [ 15 มิ.ย. 2563 ]   
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  [ 15 มิ.ย. 2563 ]   
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 15 มิ.ย. 2563 ]   
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการที่่นำมาจัดทำร่างพรบ.โอนงปม.รายจ่าย พ.ศ. ...  [ 15 มิ.ย. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
]แต่งตั้งคะณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดน่าน และคณะทำงานหมดพื้นบ้านจังหวัดน่าน แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.สะเนียน  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาส่งผู้แทนเข้าคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย หอกระจายข่าวไร้สาย ของ อปท.  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำ และแผนพัฒนาท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
การตรวจสอบข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
การรายงานข้อมูลการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์  [ 12 มิ.ย. 2563 ]   
ขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนทั่วประเทศ  [ 11 มิ.ย. 2563 ]   
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน  [ 10 มิ.ย. 2563 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 399
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064