หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน  [ 12 มี.ค. 2563 ]   
 
การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ สถ. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563ฯ  [ 12 มี.ค. 2563 ]   
 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถ. ประจำปี 2563  [ 12 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 30 - 32  [ 11 มี.ค. 2563 ]   
 
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
ประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อเพื่อเดิน - จักรยาน 2563 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการฯฯ  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
พิจารณาเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อใช้จัดทำหนังสือประวัติครูฯ  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
การตืดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมฯ  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ในระบบ e-LAAS ประจำปี 2563 เพิ่มเติม  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่อบจ. ในปีงปม. พ.ศ. 2562  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้ง อบจ.น่าน  [ 9 มี.ค. 2563 ]   
 
ขอข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มี.ค. 2563 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัย  [ 9 มี.ค. 2563 ]   
 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น short film ประจำปี 2563 หัวข้อ ครูดี...ที่รัก  [ 9 มี.ค. 2563 ]   
 
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2566  [ 9 มี.ค. 2563 ]   
 
การเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  [ 9 มี.ค. 2563 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 381
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064