หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดทำแผนการปฏบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้ง อบจ.น่าน  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหาร อปท. ในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง เพิ่มเติม แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
เร่งรัดให้ อปท. รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบ NISPA ประจำปี พ.ศ.2563  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
แนวทางการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GPฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  [ 12 มี.ค. 2563 ]   
 
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน  [ 12 มี.ค. 2563 ]   
 
การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ สถ. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563ฯ  [ 12 มี.ค. 2563 ]   
 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถ. ประจำปี 2563  [ 12 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 30 - 32  [ 11 มี.ค. 2563 ]   
 
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
ประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อเพื่อเดิน - จักรยาน 2563 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการฯฯ  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 10 มี.ค. 2563 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 381
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064