หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำฯ COVID-19  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของขรก.กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ COVID-19  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  [ 17 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2563  [ 17 มี.ค. 2563 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน  [ 17 มี.ค. 2563 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการขอเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุทชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียนสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
รายงานผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti - Corruption Education ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาฯ  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ฯ  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดทำแผนการปฏบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้ง อบจ.น่าน  [ 16 มี.ค. 2563 ]   
 
การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหาร อปท. ในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง เพิ่มเติม แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
เร่งรัดให้ อปท. รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบ NISPA ประจำปี พ.ศ.2563  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
แนวทางการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 มี.ค. 2563 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 381
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064