หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
คำสั่งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ  [ 31 ส.ค. 2555 ]   
 
แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ  [ 30 ส.ค. 2555 ]   
 
แจ้ง อปท. สำรวจข้อมูล และสภาพเศรษฐกิจและการเงินฯ  [ 30 ส.ค. 2555 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี  [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
ติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้ตามมติคณะรัฐมนตรี  [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประ  [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องิถ่น (กสถ.)  [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 24 ส.ค. 2555 ]   
 
ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ส.ค. 2555 ]   
 
วิทยุด่วนแจ้งการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล  [ 23 ส.ค. 2555 ]   
 
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที  [ 23 ส.ค. 2555 ]   
 
ใช้แทนฉบับเดิม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า  [ 23 ส.ค. 2555 ]   
 
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2555  [ 20 ส.ค. 2555 ]   
 
แจ้งเลื่อนชี้แจงผลงาน ผู้อำนวยการกอง ระดับ 7  [ 20 ส.ค. 2555 ]   
 
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2555  [ 17 ส.ค. 2555 ]   
 
วิทยุ ด่วนที่สุด รายงานจำนวนเงินที่ไม่เพียงพอในการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  [ 17 ส.ค. 2555 ]   
 
การรายงานตัวชี้วัดที่ 3.2  [ 17 ส.ค. 2555 ]   
 
อบต. ที่ยังไม่ได้นำส่งเงินสวัสดิการช่วยเหลือศพพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน  [ 16 ส.ค. 2555 ]   
 
วิทยุแจ้งการตรวจสอบยอกการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  [ 16 ส.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     342      343      344     (345)     346      347   
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924