หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่คว  [ 22 ม.ค. 2557 ]   
 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่คว  [ 22 ม.ค. 2557 ]   
 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่คว  [ 22 ม.ค. 2557 ]   
 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่คว  [ 22 ม.ค. 2557 ]   
 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่คว  [ 22 ม.ค. 2557 ]   
 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เป้าหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่คว  [ 22 ม.ค. 2557 ]   
 
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2557  [ 22 ม.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ให้รายงานภายในวันที่ 22 ม.ค. 57)  [ 22 ม.ค. 2557 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ  [ 22 ม.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ให้รายงานภายในวันที่ 21 ม.ค. 57)  [ 21 ม.ค. 2557 ]   
 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ อปท. เงินเข้าวันที่ 20 ม.ค. 57  [ 20 ม.ค. 2557 ]   
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  [ 20 ม.ค. 2557 ]   
 
ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้มูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  [ 17 ม.ค. 2557 ]   
 
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้าน ละ 15,000)  [ 17 ม.ค. 2557 ]   
 
กานำเข้าข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใ  [ 17 ม.ค. 2557 ]   
 
สำรวจข้อมูลฐานรายได้ (รายได้ 5 หมวด ลบ รายจ่ายประจำ) และฐานอัตรากำลังของเทศบาล ณ 30 กันยายน 2556  [ 16 ม.ค. 2557 ]   
 
ค่าจ้างฯ บุคลากรถ่ายโอน (เงินเข้าวันที่ 15 ม.ค. 57)  [ 16 ม.ค. 2557 ]   
 
ขอแก้ไขการจ่ายเงินประกันสังคม  [ 16 ม.ค. 2557 ]   
 
กานำเข้าข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใ  [ 15 ม.ค. 2557 ]   
 
การโอนตจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  [ 14 ม.ค. 2557 ]   
 
<< หน้าแรก...     334      335      336     (337)     338      339      340     ....หน้าสุดท้าย >> 381
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064