หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
การติดตามรายงานผลการดำเนินการส่งรายงาน รูปเล่ม , CD และวันประกาศใช้ เรื่อง " ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ " งบประมาณรายจ่  [ 25 ต.ค. 2555 ]   
 
รายงานข้อมูลพื้นฐาน อปท. ปี 2555 ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ รายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 55 เวลา 09.25 น  [ 25 ต.ค. 2555 ]   
 
วิทยุ ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกกรรมการผูแทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ต.ค. 2555 ]   
 
แจ้งยุติการจัดทำวารสารท้องถิ่นไทย  [ 22 ต.ค. 2555 ]   
 
รายงานข้อมูลพื้นฐาน อปท. ปี 2555 ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ รายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย ข้อมู, ณ วันที่ 19 ต.ค. 55 เวลา 15.10 น  [ 19 ต.ค. 2555 ]   
 
ส่งคืนเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังช  [ 19 ต.ค. 2555 ]   
 
การติดตามสถานะการทำงานในระบบ e-plan (ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดการทำงานถึงขั้นตอนดำเนินการ 100%) ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุ  [ 17 ต.ค. 2555 ]   
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ  [ 17 ต.ค. 2555 ]   
 
การคัดเลือกกรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน  [ 17 ต.ค. 2555 ]   
 
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู่แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน  [ 17 ต.ค. 2555 ]   
 
การติดตามรายงานผลการดำเนินการส่งรายงาน รูปเล่ม , CD และวันประกาศใช้ เรื่อง " ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ " งบประมาณรายจ่  [ 17 ต.ค. 2555 ]   
 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน แทนตำแหน่  [ 16 ต.ค. 2555 ]   
 
การติดตามรายงานผลการดำเนินการส่งรายงาน รูปเล่ม , CD และวันประกาศใช้ เรื่อง " ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ " งบประมาณรายจ่  [ 12 ต.ค. 2555 ]   
 
ลำดับการประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ  [ 11 ต.ค. 2555 ]   
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2555  [ 11 ต.ค. 2555 ]   
 
มติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2555  [ 11 ต.ค. 2555 ]   
 
แจ้งพนักงานส่วนตำบล ที่เสนอผลงานประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) รับฟังแนวทางปรับปรุงแก้ไขผลงานตามข้อเสนอของอนุกรรมการฯ  [ 11 ต.ค. 2555 ]   
 
การติดตามสถานะการทำงานในระบบ e-plan (ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดการทำงานถึงขั้นตอนดำเนินการ 100%) ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุ  [ 10 ต.ค. 2555 ]   
 
แจ้งเลื่อนเวลาการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน  [ 10 ต.ค. 2555 ]   
 
แนวทางการตรวจประเมิน เพื่อกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ  [ 8 ต.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     331      332      333     (334)     335      336      337     ....หน้าสุดท้าย >> 341
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924