หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาองถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ต.ค. 2556 ]   
 
การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ต.ค. 2556 ]   
 
แจ้งแก้ไขรายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2556 (CCTV และ ลานกีฬา)  [ 29 ต.ค. 2556 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ยืนยันแผน" (ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/56  [ 29 ต.ค. 2556 ]   
 
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [ 29 ต.ค. 2556 ]   
 
หลักเหณฑ์และแนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ต.ค. 2556 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ยืนยันแผน" (ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/56  [ 28 ต.ค. 2556 ]   
 
ตารางรายงานสถานะการส่งแบบรายงานเทศบัญญัติ-ข้อบัญญัติ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/56  [ 28 ต.ค. 2556 ]   
 
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการนำเข้าข้อมูลกลาง อปท. (info) หัวข้อ ตัวชี้วัด 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้  [ 28 ต.ค. 2556 ]   
 
ตารางรายงานสถานะการส่งแบบรายงานเทศบัญญัติ-ข้อบัญญัติ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 24/10/56  [ 24 ต.ค. 2556 ]   
 
แจ้ง อปท.ดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ของปีงบประมาณ 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 24/10/56)  [ 24 ต.ค. 2556 ]   
 
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 22 ต.ค. 2556 ]   
 
แจ้ง อปท.ดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ของปีงบประมาณ 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/56)  [ 22 ต.ค. 2556 ]   
 
ตารางรายงานสถานะการส่งแบบรายงานเทศบัญญัติ-ข้อบัญญัติ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/56  [ 22 ต.ค. 2556 ]   
 
ตารางรายงานสถานะการส่งแบบรายงานเทศบัญญัติ-ข้อบัญญัติ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/56  [ 21 ต.ค. 2556 ]   
 
แจ้ง อปท.ดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ของปีงบประมาณ 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/56)  [ 21 ต.ค. 2556 ]   
 
การดำเนินการคะดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557  [ 17 ต.ค. 2556 ]   
 
ให้ อปท. ที่มีรายชื่อ รายงานสถิติการคลัง ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2556)  [ 16 ต.ค. 2556 ]   
 
ตารางรายงานสถานะการส่งแบบรายงานเทศบัญญัติ-ข้อบัญญัติ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 16/10/56  [ 16 ต.ค. 2556 ]   
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 15 ต.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก...     331      332      333     (334)     335      336      337     ....หน้าสุดท้าย >> 371
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064