หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
ประกาศผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562  [ 7 ต.ค. 2562 ]   
 
การดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 7 ต.ค. 2562 ]   
 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เพิ่มเติม  [ 4 ต.ค. 2562 ]   
 
ป้ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แจ้ง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562 ระดับภาค แจ้ง อ.ปัว  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วท้องถิ่นฯ  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
ซัอมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้งผลการประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
ขอให้เทศบาลตำบลที่ยังไม่รายงานผลการกู้เงินแต่ละไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลให้เสร็จเรียบร้อย  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้งปฏิบัติการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้ง อบจ.น่าน  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉิกหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบศีรีขันธ์  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
การจัดฝึกอบรม โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่น 4.0  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 347
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924