หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง และ อ.สันติสุข  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรัปปรุงซ่อมและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหบลวง อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง และ อ.สันติสค  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
ยกเว้นการใช้าจ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเรื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 COVID-19  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
เอกสารหลักฐานเพื่อจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการเงินการบัญชี แบบ1-10 ให้อปท.ทุกแห่งดาวน์โหลดเพื่อรอรับการตรวจจากกลุ่มงานการเงิน  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรัปปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
งดการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายฯ  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
เลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.ภูเพียง  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดอปท. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งยกเลิกโครงการอบรมสัมมนาชี้แจ้งแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2563  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและจำนวนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล แจ้ง ทม.น่าน  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ รอบเดือน ต.ค. 2562  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ รอบเดือน ต.ค. 2562  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำฯ COVID-19  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของขรก.กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ COVID-19  [ 18 มี.ค. 2563 ]   
 
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  [ 17 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2563  [ 17 มี.ค. 2563 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 381
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064