หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท.  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท้่องเที่ยว แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง และ อ.ภูเพียง  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา แจ้ง อ.ภูเพียง  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง และ อ.สันติสุข  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรัปปรุงซ่อมและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหบลวง อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง และ อ.สันติสค  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
ยกเว้นการใช้าจ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเรื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 COVID-19  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
เอกสารหลักฐานเพื่อจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการเงินการบัญชี แบบ1-10 ให้อปท.ทุกแห่งดาวน์โหลดเพื่อรอรับการตรวจจากกลุ่มงานการเงิน  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรัปปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2563 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 381
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064