หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
การประชุมชี้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ค. 2563 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฏหมาย  [ 13 พ.ค. 2563 ]   
 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้ง อ.เวียงสา  [ 12 พ.ค. 2563 ]   
 
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต  [ 12 พ.ค. 2563 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางปฏบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน  [ 12 พ.ค. 2563 ]   
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 12 พ.ค. 2563 ]   
 
ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน  [ 8 พ.ค. 2563 ]   
 
การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศ  [ 8 พ.ค. 2563 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน  [ 8 พ.ค. 2563 ]   
 
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ  [ 8 พ.ค. 2563 ]   
 
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 พ.ค. 2563 ]   
 
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 แจ้ง ทม.น่าน  [ 8 พ.ค. 2563 ]   
 
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน Khunlook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน  [ 8 พ.ค. 2563 ]   
 
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล้กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น Local Education Center information system : LEC ประจำปีการศึกษา 2563  [ 8 พ.ค. 2563 ]   
 
แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีของอบต.  [ 7 พ.ค. 2563 ]   
 
1-แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563  [ 7 พ.ค. 2563 ]   
 
2-แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563  [ 7 พ.ค. 2563 ]   
 
3-แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563  [ 7 พ.ค. 2563 ]   
 
แผนการตรวจเยี่ยมอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน  [ 7 พ.ค. 2563 ]   
 
การสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 5 พ.ค. 2563 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 391
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064