หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม  [ 19 พ.ค. 2563 ]   
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานฯ  [ 19 พ.ค. 2563 ]   
ขอความร่วมมืออปท.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพฯ  [ 18 พ.ค. 2563 ]   
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฯ  [ 18 พ.ค. 2563 ]   
การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  [ 18 พ.ค. 2563 ]   
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 18 พ.ค. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน  [ 15 พ.ค. 2563 ]   
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 3 แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง  [ 15 พ.ค. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจกาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน  [ 15 พ.ค. 2563 ]   
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563  [ 15 พ.ค. 2563 ]   
แจ้งให้ อปท. แจ้งรายชื่อบุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์  [ 14 พ.ค. 2563 ]   
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 14 พ.ค. 2563 ]   
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต  [ 14 พ.ค. 2563 ]   
1-การรายงานผลการจัดการหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 14 พ.ค. 2563 ]   
2-การรายงานผลการจัดการหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 14 พ.ค. 2563 ]   
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าน้ำประปา  [ 13 พ.ค. 2563 ]   
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS แจ้ง สถอ.เวียงสา  [ 13 พ.ค. 2563 ]   
การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ค. 2563 ]   
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงิมอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และ อ.นาน้อย  [ 13 พ.ค. 2563 ]   
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 13 พ.ค. 2563 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 392
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064