หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้  [ 11 ก.ย. 2562 ]   
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงิดชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพา  [ 11 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562  [ 11 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน  [ 11 ก.ย. 2562 ]   
 
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยแบบบูรณาการตามโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชนุเคราะห์ฯ แจ้ง อ.ทุ่งช้าง  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.แม่จริม และ อ.นาน้อย  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงสั่งทะเทือนของแผ่นดินไหว แจ้ง ทม.น่าน  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าไฟฟ้า  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศ  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ ทม.น่าน  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.e-LAAS เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2563  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานครู เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนหรือพัมนาด้านการศึกษา  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการเล่นว่าวไทย เพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญยาท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้ง อบจ.น่าน  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 341
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924