หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วนเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยกเว้น อ.นาหมื่น อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และอ.เฉลิมพระเกียรติ  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลของขรก.หรือพนักงานครูฯ เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
 
กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาที่รพ.ศิริราชฯ  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 2 รุ่น ระหว่าง เดือน ก.พ. - เม.ย. 2563  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูฯ  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งขยายปฏิบัติการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีของอบต.  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ  [ 4 ก.พ. 2563 ]   
 
ขอเชิญประชุมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของ อปท. แจ้ง อปท. ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ  [ 4 ก.พ. 2563 ]   
 
ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมยืนยันการเข้าร่วม โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพฯ  [ 4 ก.พ. 2563 ]   
 
ตารางแสดงพื้นที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการตามโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รายตำบล  [ 4 ก.พ. 2563 ]   
 
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.  [ 4 ก.พ. 2563 ]   
 
ขอความมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา  [ 4 ก.พ. 2563 ]   
 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563  [ 4 ก.พ. 2563 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม  [ 4 ก.พ. 2563 ]   
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 4 ก.พ. 2563 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 371
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064