หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.  [ 25 มี.ค. 2563 ]    
 
โครงการแนวทางการจัดทำบัญชีสำหรับประชาชน เพื่อใช้ตรวจสอบงปม.ของอปท.  [ 24 มี.ค. 2563 ]    
 
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน  [ 24 มี.ค. 2563 ]    
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามโครงการพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19  [ 24 มี.ค. 2563 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.ภูเพียง  [ 24 มี.ค. 2563 ]    
 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ในชีวิตประจำวัน  [ 24 มี.ค. 2563 ]    
 
การประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ แจ้ง อ.บ่อเกลือ  [ 24 มี.ค. 2563 ]    
 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชท้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
การดำเนินคดีสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่สถานบันคุรุพัฒนารับรองฯ  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา  [ 23 มี.ค. 2563 ]   
 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท.  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 20 มี.ค. 2563 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 381
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064