หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ. แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้ง อบจ.น่าน  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือน ธ.ค. 2562  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
 
การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วนเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยกเว้น อ.นาหมื่น อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และอ.เฉลิมพระเกียรติ  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลของขรก.หรือพนักงานครูฯ เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
 
กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาที่รพ.ศิริราชฯ  [ 6 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 2 รุ่น ระหว่าง เดือน ก.พ. - เม.ย. 2563  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูฯ  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 371
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064