หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนังงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเคครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฏหมายกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง  [ 12 ก.ย. 2562 ]   
 
1-แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน แจ้งเพิ่มเติม  [ 11 ก.ย. 2562 ]   
 
2-แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน แจ้งเพิ่มเติม  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้  [ 11 ก.ย. 2562 ]   
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงิดชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพา  [ 11 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562  [ 11 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน  [ 11 ก.ย. 2562 ]   
 
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยแบบบูรณาการตามโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชนุเคราะห์ฯ แจ้ง อ.ทุ่งช้าง  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.แม่จริม และ อ.นาน้อย  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 341
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924