หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
การสำรวจความเสียหาย และเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย  [ 17 ต.ค. 2562 ]   
 
1-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ  [ 17 ต.ค. 2562 ]   
 
2-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ  [ 17 ต.ค. 2562 ]   
 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 1 แห่งพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  [ 16 ต.ค. 2562 ]   
 
1-เอกสารการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment ผ่านระบบ web conference  [ 16 ต.ค. 2562 ]   
 
2-เอกสารการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment ผ่านระบบ web conference  [ 16 ต.ค. 2562 ]   
 
3-เอกสารการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment ผ่านระบบ web conference  [ 16 ต.ค. 2562 ]   
 
4-เอกสารการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment ผ่านระบบ web conference  [ 16 ต.ค. 2562 ]   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ Human Capital เพื่อรับรอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 16 ต.ค. 2562 ]   
 
การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล ปลัดเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
เชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะฯ  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
โครงการพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 แจ้ง อ.ภูเพียง  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ แจ้ง อบจ.น่าน  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เดือนตุลาคม - ธันวามคม 2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เดือนตุลาคม - ธันวามคม 2562 ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 347
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924