หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 13 ก.พ. 2563 ]    
 
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและฌโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. ฯ  [ 13 ก.พ. 2563 ]    
 
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าน้ำประปา แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 13 ก.พ. 2563 ]    
 
ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด  [ 13 ก.พ. 2563 ]    
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ารรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563  [ 13 ก.พ. 2563 ]    
 
ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2563 รอบที่ 1  [ 13 ก.พ. 2563 ]    
 
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาอสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 12 ก.พ. 2563 ]    
 
การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  [ 12 ก.พ. 2563 ]    
 
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการจัดการขยะมุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทสจ.น่าน ประชาสัมพันธ์  [ 12 ก.พ. 2563 ]    
 
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงปม. 2563  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
แจ้ง อปท. ตามบัญชีรายชื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-PLAN โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ. แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้ง อบจ.น่าน  [ 11 ก.พ. 2563 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 371
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064