หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเาก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 17 ก.ย. 2562 ]    
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 17 ก.ย. 2562 ]    
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ 17 ก.ย. 2562 ]    
 
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
เปิดการอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 76  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 แจ้ง อ.เมืองน่าน  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
แจ้งขอให้ อปท. นำเงินเหลือจ่ายส่งคืน ที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดน่าน  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. และการรายงานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเองและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนตามรอบระยะเวลา  [ 16 ก.ย. 2562 ]    
 
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
ประชาสัมพันธ์การปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน กรณีพิเศษ  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนังงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเคครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฏหมายกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 341
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924