หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563  [ 24 เม.ย. 2563 ]   
ขอยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563  [ 24 เม.ย. 2563 ]   
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2563 ]   
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  [ 24 เม.ย. 2563 ]   
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออปท.ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ฯ  [ 23 เม.ย. 2563 ]   
แจ้งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ขอข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.  [ 23 เม.ย. 2563 ]   
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  [ 23 เม.ย. 2563 ]   
ดำเนินการกรอกข้อมูลครูด้านคุณวุฒิการศึกษาและวันที่บรรจุเข้ารับราชการของขรก./พนักงานครูส่วนท้องถิ่นฯ  [ 22 เม.ย. 2563 ]   
แจ้งการเห็นชอบแนวทางการปรังปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 22 เม.ย. 2563 ]   
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ อบจ. แจ้ง อบจ.น่าน  [ 22 เม.ย. 2563 ]   
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา แจ้ง ทม.น่าน  [ 22 เม.ย. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ 10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 22 เม.ย. 2563 ]   
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19  [ 22 เม.ย. 2563 ]   
ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 และคำสั่งคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 19/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562  [ 22 เม.ย. 2563 ]   
ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 22 เม.ย. 2563 ]   
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง ระดับประเทศ แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 21 เม.ย. 2563 ]   
ขอขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโรโรนา COVID-19 บรรลุเป้าหมาย  [ 21 เม.ย. 2563 ]   
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 21 เม.ย. 2563 ]   
การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63  [ 21 เม.ย. 2563 ]   
หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น สถานศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 21 เม.ย. 2563 ]   
 
<< หน้าแรก...     3      4      5     (6)     7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 392
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064