หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาหารประกอบ  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง อบจ.น่าน และทม.น่าน  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค้างชำระ แจ้ง อ.เชียงกลาง และ อบจ.น่าน  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
ส่งรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
เชิญประชุมซักซ้อมการตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท.  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท.  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 556
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player