หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
ขอสำรวจความต้องการเภสัชเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2563  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ อปท. เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง ให้แก่ครูระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
การอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท.  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 1/2562 1 เมษายน 2562 แจ้ง ทม.น่าน  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 557
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player