หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2562  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูงฯ รุ่นที่ 3  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูงฯรุ่นที่ 2  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1ฯ  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
แก้ไขกำหนดการตรวจนิเเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
แจ้งสำรวจข้อมูลการพัฒนาขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้กำหนดยุทธศาสตร์ฯ และให้อปท.ตอบแบบสำรวจตามแบบ สบ.พถ.1ฯ  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
แจ้งอปท.ที่มีรร.และศพด.ในสังกัดรายงานความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2ฯ  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
โครงการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการท้องถิ่นสัญจร  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้ง อบจ.น่าน  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
แจ้งพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการสภาที่นายกอปท.เห็นสมควร สามารถเข้ารับการอบรมฯ  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แจ้ง อบจ.น่าน  [ 17 ต.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 347
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924