หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ตำบล
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนหลังคาเรือน
  1 บ้านสถาน กลางเวียง 418 408 826 268  
2 ดอนแท่น กลางเวียง 302 312 614 200
  3 กลางเวียง กลางเวียง 113 115 228 123  
4 บุญยืน กลางเวียง 115 153 268 320
  5 ต้นหนุน กลางเวียง 188 185 373 99  
6 ภูเพียง กลางเวียง 123 123 246 77
  7 ดอนไชย กลางเวียง 213 216 429 166  
8 หนองนก กลางเวียง 373 389 762 269
  9 หนอง กลางเวียง 200 189 38 125  
10 สันติสุข กลางเวียง 403 451 854 428
  11 ใหม่ดินแดน กลางเวียง 252 288 540 264  
12 ร้องเย็น กลางเวียง 209 207 416 134
  13 ดอนไชย กลางเวียง 289 312 601 191  
14 ดอนแท่น กลางเวียง 310 342 652 223
  15 โพธิ์ชัย กลางเวียง 68 86 154 58  
 
    รวมตำบลกลางเวียง 3,576 3,776 7,352 2,945  
 
16 ปงสนุก ปงสนุก 188 190 378 171
  17 ก๊อด ปงสนุก 166 180 346 155  
18 ปงสนุกใหม่ ปงสนุก 223 207 430 221
  19 ห้วยสันทราย ปงสนุก 116 99 215 92  
 
    รวมตำบลปงสนุก 693 676 1,369 639  
 
  รวมทั้งเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง 4,269 4,452 8,721 3,584
 
 
 
 
  พื้นที่ตำบลกลางเวียง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและ
เนินเตี้ยๆ พื้นที่ป่ามีเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางเศรษฐกิจการค้าขาย และที่นาเป็นบางส่วน มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำน่านและแม่น้ำสา ไหลผ่านตลอดทั้งปี ฤดูฝนน้ำจะท่วมพื้นที่หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 (บางส่วน), หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 12 (บางส่วน), หมู่ที่ 13, และหมู่ที่ 14
  พื้นที่ตำบลปงสนุก เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำสา และ
เป็นที่ราบและที่ดอนสลับกันไปมา จึงมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ในช่วงฤดูฝนน้ำสาจะไหลเข้าท่วมตำบลปงสนุก ตำบลปงสนุกมีเนื้อที่ประมาณ 7,014 ไร่
 
 
 
ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู (แบบมรสุม) คือ
  ฤดูร้อน ระหว่าง  
  เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 -36 องศาเซลเซียส
  ฤดูฝน ระหว่าง  
  เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 22 – 24 องศาเซลเซียส
  ฤดูหนาว ระหว่าง  
  เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 – 17องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,145 ลูกบาศก์มิลลิเมตร จำนวนฝนตกเฉลี่ย 120 – 150 / ปี
 
 
 
อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง ดังนี้
ลำดับ อาชีพ คิดเป็นร้อยละ ลำดับ อาชีพ คิดเป็นร้อยละ
1 เกษตรกรรม – ทำนา 20.88 8 พนักงานบริษัท 1.17
2 เกษตรกรรม – ทำไร่ 2.67 9 รับจ้างทั่วไป 20.13
3 เกษตรกรรม – ทำสวน 1.72 10 ค้าขาย 8.65
4 เกษตรกรรม – ประมง 0.01 11 ธุรกิจส่วนตัว 2.39
5 เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 0.03 12 อาชีพอื่นๆ 4.81
6 รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 8.42 13 กาลังศึกษา 18.05
7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.94 14 ไม่มีอาชีพ 10.05
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064